top of page
IAB_2019_May.jpg

關於 Chulsoon Hwang

Chulsoon Hwang.jpg
黃哲遜博士
密蘇里科技學院助理教授
 
電氣和計算機工程師
130 艾默生電氣公司大廳
573-341-4455 |  hwangc@mst.edu
感興趣的領域
  • 系統內電磁干擾
  • 射頻干擾
  • 高速系統的信號/電源完整性
  • 汽車電磁干擾
  • IC 級抗噪 / 3D-IC 集成
 
培訓班
  • ELEC ENG 2200 - 電子設備簡介
  • COMP ENG 5210 - 超大規模集成電路設計簡介
 
教育
  • BSEE 2007, KAIST, 大田, 韓國
  • MSEE 2009, KAIST, 大田, 韓國
  • 博士 2012, KAIST, 大田, 韓國
bottom of page